3.09.2018 godz. 9.00 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

 

Zarządzenie nr 8/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku ustala szczegółowe warunki korzystania przez uczniów szkoły z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową.
 3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
 4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 5. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza na piśmie fakt odebrania podręczników i materiałów edukacyjnych. Spisy podręczników wypożyczanych rodzicom ucznia oraz potwierdzenia przekazania materiałów edukacyjnych stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. W przypadku zguby, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 2. Dyrektor szkoły może zażądać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Zwrócona kwota stanowi dochód szkoły.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń może skorzystać z dodatkowych egzemplarzy z zasobów biblioteki szkolnej, jeżeli takimi podręcznikami biblioteka dysponuje.
 4. Uczeń przenoszący się do innej szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 4

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne będą wypożyczane lub przekazywane uczniom lub ich rodzicom (opiekunom prawnym) w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wraz z dziećmi zobowiązani są do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny (podręczniki należy obłożyć, nie wolno w nich niczego pisać, ani zaznaczać) oraz do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Spis podręczników wypożyczonych rodzicom ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej

oraz potwierdzenie przekazania materiałów edukacyjnych

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………… Oddział ……………………………………

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………………………………………………

wypożyczającego podręczniki i odbierającego materiały edukacyjne z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

 

L.p.

Autor i tytuł podręcznika

Uwagi

1.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Podręcznik zintegrowany cz. 1, wyd. NOWA ERA

 

2.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Podręcznik zintegrowany cz. 2, wyd. NOWA ERA

 

3.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Podręcznik zintegrowany cz. 3, wyd. NOWA ERA

 

4.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Podręcznik zintegrowany cz. 4, wyd. NOWA ERA

 

5.         

Bielenica K., Bura M., Kwil M., Lankiewicz B., Elementarz odkrywców klasa 1. Podręcznik do matematyki cz. 1, wyd. NOWA ERA

 

6.         

Bielenica K., Bura M., Kwil M., Lankiewicz B., Elementarz odkrywców klasa 1. Podręcznik do matematyki cz. 2, wyd. NOWA ERA

 

7.         

Heath J., Adlard R., Sikora-Banasik D., Mrozik M., Łubecka A., Hello Explorer 1. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

 

L.p.

Autor i tytuł materiałów ćwiczeniowych

Uwagi

1.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1, wyd. NOWA ERA

 

2.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia zintegrowane cz. 2, wyd. NOWA ERA

 

3.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia zintegrowane cz. 3, wyd. NOWA ERA

 

4.         

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia zintegrowane cz. 4, wyd. NOWA ERA

 

5.         

Bielenica K., Bura M., Kwil M., Lankiewicz B., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia do matematyki cz. 1, wyd. NOWA ERA

 

6.         

Bielenica K., Bura M., Kwil M., Lankiewicz B., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia do matematyki cz. 2, wyd. NOWA ERA

 

7.         

Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia do kaligrafii, wyd. NOWA ERA

 

8.         

Wójcicka G., Elementarz odkrywców klasa 1. Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej, wyd. NOWA ERA

 

9.         

Hryszkiewicz E., Ogrodowczyk M., Stępień B., Elementarz odkrywców klasa 1. Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców, wyd. NOWA ERA

 

10.      

Kęska M., Elementarz odkrywców klasa 1. Informatyka z CD, wyd. NOWA ERA

 

11.      

Gromek M., Kilbach G., Elementarz odkrywców klasa 1. Muzyka z CD, wyd. NOWA ERA

 

12.      

Elementarz odkrywców klasa 1. Wyprawka, wyd. NOWA ERA

 

13.      

James P., Sikora-Banasik D., Mrozik M., Hello Explorer 1. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

 

Wyżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne otrzymałem/am w wersji papierowej

 

Malbork, ……………………………….                                                                ………………………………………………………….

                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Potwierdzenie zwrotu podręczników

 

Malbork, ……………………………….                                                                ………………………………………………………….

                                                                                                       (podpis bibliotekarza)

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 

Spis podręczników wypożyczonych rodzicom ucznia klasy czwartej szkoły podstawowej

oraz potwierdzenie przekazania materiałów edukacyjnych

 

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………… Oddział ……………………………………

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………………………………………………

wypożyczającego podręczniki i odbierającego materiały edukacyjne z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

 

L.p.

Autor i tytuł podręcznika

Uwagi

1.        

Klimowicz A., Derlukiewicz M., Nowe Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Heath J., Crawford M., Mrozik M., Kłopska K., Junior Explorer 4. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Gromek M., Kilbach G., Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

4.        

Lukas J., Onak K., Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

5.        

Olszewska B., Surdyk-Fertsch W., Wojciechowski G., Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

6.        

Marko-Worłowska M., Stawarz J., Szlajfer F., Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

7.        

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P., Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Nowa wersja, wyd. GWO

 

8.        

Kęska M., Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

9.        

Łabecki L., Łabecka M., Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

 

 

L.p.

Autor i tytuł materiałów ćwiczeniowych

Uwagi

1.        

Nowe Słowa na start! 4. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Clarke S., Mrozik M., Wosińska D., Junior Explorer 4. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Golanko J., Moździerz U., Stawarz J., Wróbel I., Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

4.        

Historia

 

 

 

Wyżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne otrzymałem/am w wersji papierowej

 

 

Malbork, ……………………………….                                                                      ………………………………………………………….

                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Potwierdzenie zwrotu podręczników

 

 

Malbork, ……………………………….                                                                       ………………………………………………………….

                                                                                                              (podpis bibliotekarza)

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Spis podręczników wypożyczonych rodzicom ucznia klasy siódmej szkoły podstawowej

oraz potwierdzenie przekazania materiałów edukacyjnych

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………… Oddział ……………………………………

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………………………………………………

wypożyczającego podręczniki i odbierającego materiały edukacyjne z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

 

L.p.

Autor i tytuł podręcznika

Uwagi

1.        

Kościerzyńska J., Chmiel M., Szulc M., Gorzałczyńska-Mróz A., Nowe Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Bandis A., Shotton D., Teen Explorer 7. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Potapowicz A., Tkaczyk K., aha! Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, wyd. WSIP

 

4.        

Alonso E., Martinez M., Sans N., Gente Joven 1 (A1.1). Edición revisada, wyd. LEKTORKLETT

 

5.        

Gromek M., Kilbach G., Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

6.        

Ipczyńska M., Mrozkowiak N., Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

7.        

Roszak S., Łaszkiewicz A., Kłaczkow J., Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

8.        

Malarz R., Szubert M., Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

9.        

Jefimow M, Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

10.     

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

11.     

Braun M., Śliwa W., To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

12.     

Dobrowolska M., Matematyka z plusem 7. Podręcznik, wyd. GWO

 

13.     

Koba G., Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

 

L.p.

Autor i tytuł materiałów ćwiczeniowych

Uwagi

1.        

Kuchta J., Kościerzyńska J., Ginter M., Nowe Słowa na start! 7. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

2.        

McElmuray P., Teen Explorer 7. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Potapowicz A., Tkaczyk K., aha! Neu. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 7, wyd. WSIP

 

4.        

Alonso E., Martinez M., Sans N., Gente Joven 1 (A1.1). Edición revisada. Ćwiczenia, wyd. LEKTORKLETT

 

5.        

Knopik J., Kucharska M., Przybył R., Skomoroko K., Witek-Nowakowska A., Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

6.        

Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

 

 

Wyżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne otrzymałem/am w wersji papierowej

 

 

Malbork, ……………………………….                                                              ………………………………………………………….

                                                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Potwierdzenie zwrotu podręczników

 

Malbork, ……………………………….                                                             ………………………………………………………….

                                                                                                   (podpis bibliotekarza)

 

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Spis podręczników wypożyczonych rodzicom ucznia klasy drugiej gimnazjum

oraz potwierdzenie przekazania materiałów edukacyjnych

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………… Oddział ……………………………………

 

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………………………………………………

wypożyczającego podręczniki i odbierającego materiały edukacyjne z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

 

L.p.

Autor i tytuł podręcznika

Uwagi

1.        

Chmiel M., Herman W., Pomirska Z., Doroszewski P., Słowa na czasie 2. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Kościelniak-Walewska E., Kosacka M., Meine Deutschtour 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Bilsborough K. i S., McBeth C.,  New Voices 3. Student’s Book, wyd. MACMILLAN EDUCATION

 

4.        

Cabeza Sanchez M., Espacio Joven 1 (A2.1), wyd. EDITORIAL EDINUMEN

 

5.        

Roszak S., Śladami przeszłości 2. Podręcznik do historii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

6.        

Bolałek Z., Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpinski M., Lech J., Mysior A., Zarzycka K., Matematyka 2. Matematyka z plusem. Podręcznik gimnazjum, wyd. GWO

 

7.        

Braun M., Śliwa W., To jest fizyka 3. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

8.        

Szczypiński D., Wójtowicz M., Planeta Nowa 2. Podręcznik do geografii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

9.        

Jefimow M., Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

10.     

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Chemia Nowej Ery 2. Podręcznik do chemii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

11.     

Janicka I., Kucia A., Maćkowski T., Dziś i jutro 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

 

 

L.p.

Autor i tytuł materiałów ćwiczeniowych

Uwagi

1.        

Kuchta J., Ginter M., Kościerzyńska J., Kształcenie językowe 2. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Kosacka M., Kościelniak-Walewska E., Meine Deutschtour 2. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Bilsborough K. i S., New Voices 3. Ćwiczenia, wyd. MACMILLAN EDUCATION

 

4.        

Nunez P.C., Fernandez A.R., Espacio Joven 1 (A2.1). Ćwiczenia, wyd. EDITORIAL EDINUMEN

 

5.        

Kucharska M., Planeta Nowa 2. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

 

Wyżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne otrzymałem/am w wersji papierowej

 

Malbork, ……………………………….                                                             ………………………………………………………….

                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Potwierdzenie zwrotu podręczników

 

Malbork, ……………………………….                                                           ………………………………………………………….

                                                                                                 (podpis bibliotekarza)

 

 

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Spis podręczników wypożyczonych rodzicom ucznia klasy trzeciej gimnazjum

oraz potwierdzenie przekazania materiałów edukacyjnych

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………… Oddział ……………………………………

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………………………………………………………

wypożyczającego podręczniki i odbierającego materiały edukacyjne z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

 

L.p.

Autor i tytuł podręcznika

Uwagi

1.        

Chmiel M., Herman W., Pomirska Z., Doroszewski P., Słowa na czasie 3. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Kościelniak-Walewska E., Kosacka M., Meine Deutschtour 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Bilsborough K. i S.,  New Voices 4. Student’s Book, wyd. MACMILLAN EDUCATION

 

4.        

Cabeza Sanchez M., Espacio Joven 2 (A2.2), wyd. EDITORIAL EDINUMEN

 

5.        

Roszak S., Łaszkiewicz A., Śladami przeszłości 3. Podręcznik do historii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

6.        

Bolałek Z., Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpinski M., Lech J., Mysior A., Zarzycka K., Matematyka 3. Matematyka z plusem. Podręcznik gimnazjum, wyd. GWO

 

7.        

Braun M., Śliwa W., To jest fizyka 4. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

8.        

Szubert M., Planeta Nowa 3. Podręcznik do geografii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

9.        

Sągin B., Boczarowski A., Sęktas M., Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

10.     

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Chemia Nowej Ery 3. Podręcznik do chemii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

11.     

Janicka I., Janicki A., Kucia A., Maćkowski T., Dziś i jutro 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

 

 

L.p.

Autor i tytuł materiałów ćwiczeniowych

Uwagi

1.        

Kuchta J., Kościerzyńska J., Kształcenie językowe 3. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

2.        

Kosacka M., Meine Deutschtour 3. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

3.        

Bilsborough K. i S., New Voices 4. Ćwiczenia, wyd. MACMILLAN EDUCATION

 

4.        

Nunez P.C., Fernandez A.R., Espacio Joven 2 (A2.2). Ćwiczenia, wyd. EDITORIAL EDINUMEN

 

5.        

Knopik J., Planeta Nowa 3. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum, wyd. NOWA ERA

 

 

Wyżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne otrzymałem/am w wersji papierowej

 

Malbork, ……………………………….                                                                ………………………………………………………….

                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Potwierdzenie zwrotu podręczników

 

Malbork, ……………………………….                                                                ………………………………………………………….

                                                                                                     (podpis bibliotekarza)